×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Önkormányzati beszámoló - 2021. első negyedévében hozott fontosabb önkormányzati döntésekről

A tavaly ősszel – a koronavírus járvány miatt - kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is fennáll Magyarországon, ezért a képviselő-testületek feladat- és hatáskörét 2021 első negyedévében is a polgármesterek gyakorolják. Ettől függetlenül valamennyi, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyet megvitatok a képviselőkkel, a bizottság tagjaival. Véleményüket kikérve továbbra is a többségi akaratnak megfelelően hozom meg az önkormányzati rendeleteket, határozatokat.

1. A 2021. évi költségvetés elfogadása

A Képviselő-testülettel 2021. február 2-án vitattuk meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az idei évben már nem terveztünk a 8 millió forint gépjárműadó bevétellel, mivel ez az összeg már a központi költségvetés bevételét képezi. A kis- és középvállalkozásokat megillető iparűzési adó kedvezménye miatt 80 millió forint helyett csak 40 millió forint iparűzési adó bevétellel számolunk és bízunk egy jövőbeni kormányzati döntésben, mely szerint ezt a bevételkiesést a kistelepülések esetében kompenzálni fogják. Az idei évben várhatóan 329.366 eFt bevétele lesz az Önkormányzatnak, mely a jelentős részben célhoz kötött pénzmaradvánnyal együtt 506.325 eFt bevételt jelent. Ebből az összegből kell gazdálkodnunk az idei évben. Az önkormányzati intézmények (bölcsőde, óvoda, egészségház, művelődési ház, idősek otthona, családsegítési feladatok, szociális feladatok, gyermekétkeztetés, tornacsarnok, polgármesteri hivatal) működtetése, a községgazdálkodás kiadásai (közvilágítás, kátyúzás, csapadékvízelvezetők karbantartása, felújítása, hulladékszállítás, zöldterületek karbantartása, komposztáló működtetése, karbantartási, felújítási feladatok) mellett 83 millió forintot fordítunk a csapadékvízelvezető rendszer felújítására, kiépítésére (ez egy TOP-os pályázaton nyert támogatás, jelenleg tervezési fázisban tart). A költségvetésben 10 millió forint általános tartalék és 64 millió forint céltartalék került tervezésre, mely utóbbi felhasználásról a tervezett bevételek teljeskörű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt. Ez az összeg – pályázati források bevonásával - településfejlesztési célok megvalósítására fordítható.


2. Szociális célú széntámogatás

Az Önkormányzat döntött a szociális célú széntámogatás kiosztásáról. A családsegítő munkatárs és a szociális területen dolgozók véleményét kikérve, a rászorult emberek, családok részére biztosítottunk barnakőszenet a téli hónapokban.


3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése

Az Önkormányzat február hónapban pályázatot írt ki a Tokodaltáró, Iskola utca 8. szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján lakottan történő értékesítésére.  Számos érdeklődő ellenére egyetlen pályázat érkezett a rendkívül rossz állapotban lévő ingatlanra. Az Önkormányzat a forgalmi értékbecslés alapján 5.400.000 Ft összegért értékesítette az ingatlant.


4. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálata

Az Önkormányzat felülvizsgálta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét és az abban szereplő megvalósítási célokat hatályban tartotta.


5. A Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Az intézmény - az óvodavezetővel egyeztetve – a nyári karbantartási feladatok elvégzése miatt 2021. június 28-ától 2021. július 16-áig zárva tart.   


6. Közvilágítás fejlesztése a Váci Mihály utcában

Lakossági kérelemre az Önkormányzat egy új közvilágítási lámpatest felszereléséről döntött a Váci Mihály utca végén. A fejlesztés 46.000 Ft+ÁFA összegbe került, mely a közlekedés biztonsága és a közbiztonság miatt indokolt beruházás volt.


7. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások villamoshálózatának felülvizsgálata

Az Önkormányzat – árajánlatok bekérését követően - Varga Zsolt helyi vállalkozót bízta meg az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elektromos hálózatának felülvizsgálatával. A vállalkozó ellenőrzi a vezetékeket, kapcsolókat, konnektorokat és szükség esetén ajánlatot tesz a rendszer felújítására.


8. Vasút utcai telek értékesítése

A Képviselő-testület döntött a Vasút utcában található 1597/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. Korábban az Önkormányzat hat telket értékesített ezen a területen – forgalmi értékbecslés alapján – 1.150.000 Ft/ingatlan áron. Tekintettel arra, hogy ezen a telken egy használatban lévő vízelvezető árok vezet át, az ingatlant 1.000.000 Ft összegért értékesítette az Önkormányzat, azzal a kikötéssel, hogy a vízelvezetés nem szüntethető meg.


9. A civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2020. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót, valamint döntött a 2021. évben nyújtandó támogatásokról a következők szerint:

• Az Óvoda Alapítványa (Ép Testben Ép Lélek Alapítvány): 150.000 Ft

• Az Iskola Alapítványa (Gárdonyis Gyermekekért Alapítvány): 150.000 Ft

• Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub : 1.000.000 Ft

• Tokodaltárói Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft

• Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete: 300.000 Ft

• Tokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 100.000 Ft

Fenti támogatásokon felül a Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub Pingpong Szakosztálya további 100.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget Pazgyera Nikolett ajánlott fel a képviselői tiszteletdíjából.


10. Pályázat benyújtás a tornacsarnok felújítására és a sportkoncepció felülvizsgálata

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a tornacsarnok nyílászáróinak cseréjére, a belső világítás, az öltözők, valamint a homlokzat felújítására. A pályázat elkészült, határidőre benyújtottuk, melyhez csatolnunk kellett a település Sportkoncepcióját. A koncepciót felülvizsgálva, aktualizálva csatoltuk a pályázat mellé.


11. Szünidei gyermekétkeztetés

Az Önkormányzat feladata, hogy megszervezze a hátrányos helyzetben lévő gyermekek egyszeri meleg étkeztetését az iskolai szünetekben. Az Önkormányzat a szolgáltatás biztosítása érdekében a Heira-Gasztro Kft-vel (Tokodaltáró, Tárna utca 1.) kötött szerződést.


12. Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

A Képviselő-testület a jegyző előterjesztésére igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban a következők szerint:

2021. július 19. – 2021. július 30. – nyári igazgatási szünet

2021. augusztus 17. – 2021. augusztus 19. Szent István ünnepe előtti időszak

2021. december 22. – 2021. december 31. – karácsonyi, újévi időszak

Az igazgatási szünetben az ügyeleti rendszer megszervezésre kerül.


13. A komposztáló működtetése és ágaprító gép beszerzése

A Képviselő-testület ágaprító gép beszerzéséről döntött márciusban, mert a zöldhulladék lerakóban elhelyezett fásszárú hulladékot a helyhiány miatt, a komposztálás érdekében kezelni kell. Az ágaprító gépet 1.200.000 Ft+ÁFA áron vásárolta az Önkormányzat, melyet várhatóan március utolsó szombatján üzembe is helyezünk. A komposztáló márciustól minden szombaton 8.00 órától 12.00 óráig tart nyitva. A komposztálóba kizárólag tokodaltárói lakosok helyezhetnek el zöldhulladékot. A személyazonosságot és a lakcímet a zöldhulladék lerakása előtt igazolni kell.


14. Új tehergépjármű vásárlása

A Képviselő-testület új kisteherautó vásárlásáról határozott, mellyel hatékonyabban lehet elvégezni a községgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A Fiat Ducato típusú kisteherautó billenőplatóval rendelkezik és 4.800.000 Ft-ért vásárolta az Önkormányzat. A jelenleg használatban lévő Kia márkájú kisteherautó értékesítésre kerül.


15. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Az Önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megkezdéséről döntött. A jelenlegi szabályokat, építési előírásokat felül kell vizsgálni, mert több területen akadályozza a fejlesztési, beépítési elképzeléseket, illetve magasabb szintű jogszabály kötelezően is előírja a felülvizsgálatot. Három ajánlatot kértünk be településtervezőktől. A legkedvezőbb ajánlatot Bak Gabriella településmérnök nyújtotta be, aki bruttó 5.940.000 Ft-ért vállalta a feladat elvégzését. A veszélyhelyzetben született valamennyi döntés Tokodaltáró honlapján, az Önkormányzat menüpontban megismerhető.

Petrik József

Menü

 

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

kep honlapra

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Go to top